Sahingoz
Sahingoz

Icon Item Plus Level
Devil Poison Horn Spear +7 90
Shaman Hood (Star) +7 79
Shaman Talisman (Star) +7 77
Shaman Suit (Star) +11 81
Shaman Trousers (Star) +10 80
Shaman Wristlet (Star) +7 76
Shaman Shoes (Star) +8 78
Gold Dragon Flag
Devil's Spirit A grade(M)
White Knight Helm (M)
White Knight Dress (M)
ITEM_MALL_AVATAR_M_2017_SAYTAN_ATTCH