TH_QueeN
TH_QueeN

  • Lvl 85
  • Guild ArmyFromHell
  • Seen 4 days, 14 hours ago
  • Added April 15, 2024, 1:10 a.m.
  • Grass Walk - Speed (Lvl 85) Snow Shield - Freeze (Lvl 75)

Icon Item Plus Level
White Girin Horn Tasset +3 80
Girin Horn Lamellar (Star) +0 81
Iranggjingun Pike (Star) +0 64
Deva Headgear (Star) +0 67
Deva Shell (Star) +0 65
Deva Glove (Star) +0 64
Deva Boots (Star) +0 66